Tutkimukset alueesta

2388

Isohanni, Tuula (2015) The Role of Artist & The Arts in Creative Placemaking/Goethe Institut, Washington


Artovan alueen lähidemokratiaryhmä: Kokemuksia asukasvaikuttamisesta kaupunginosatasolla – Artovan demokratiapilotin loppuraportti (2014)Stina Högnabba: Unelmia, pikavoittoja ja Demokratiapöhinää – Helsingin demokratiapilottien tulokset
(2014)

Helsingin kaupungin tietokeskuksen loppuraportti demokratiapilottihankkeista.Elli Saari: Arkiliikkumisen muutokset Helsingin reunoilla – Tapaustutkimus Toukolasta vuosina 1920–30 
(2014)

Helsingin kaupunkirakenteessa on tapahtunut vuosikymmenien aikana muutoksia väkimäärän kasvun, kaupungistumisen, autoistumisen ja lähiöistymisen seurauksena. Kaupungin kasvun myötä kaupunkirakenne on tiivistynyt, mutta toisaalta se on alkanut myös reunoilta hajautua. Ennen kaupunki ja sen toiminnot sijoittuivat Helsingin kaupungin rajojen sisään, mutta nykyisin Helsingin seudun metropolialue on laaja toiminnallinen kokonaisuus. Helsingin keskustaan suuntautuvan liikkumisen rinnalla kaupunkiseudun reunaosien välinen liikkuminen on lisääntynyt. Rakenteellisten muutosten seurauksena on syntynyt uusi liikkumisen tapa, joka reuna-alueilla asuvien arkielämässä vallitsee. Tämä tutkielma tarkastelee, miten arkiliikkuminen on muuttunut Helsingin reunalla 1900-luvun alusta nykypäivään.


Sjöblom, Jonas (2014) Lähidemokratiapilotti – bacchilainen tapaustutkimus suoran osallistumisen kehittämisestä Arabian alueella Helsingissä.

Tutkielma käsittelee verkostomaista nykyhallintoa ja lähidemokratiaa Helsingin itäisen kantakaupungin alueella Arabiassa. Alueen kaupunginosayhdistyksen Artova ry:n hanke Arabianranta, Toukola ja Vanhakaupunki demokraattisen päätöksenteon kasvualustana oli yksi kymmenestä demokratiapilotista Helsingin kaupungin alueellisen osallistumisen kokeilussa vuonna 2013. Kokeilussa etsittiin asukasvetoisten pilottien avulla uusia osallistumis- ja vuorovaikutuskeinoja hallinnon ja asukkaiden välille. Pilotissa kokeiltiin deliberatiivista asukasraatia Arabianrannan rantapuiston elävöittämisen suunnitteluun ja kehitettiin asukastalojen toimintaa.Joanna Saad-Sulonen: COMBINING PARTICIPATIONS.
Expanding the Locus of Participatory E‐Planning by Combining Participatory Approaches in the Design of Digital Technology and in Urban Planning. (2014)

Osallistumisen monet kasvot. Osallistuvan sähköisen suunnittelun laajentaminen yhdistämällä osallistuminen digitaalisen teknologian ja yhdyskuntien suunnitteluun.Satu Onnela: Joukkuepeliä paikallistasolla – Kaupunginosatoimijoiden verkostoituminen
(2013)

Selvityksessä tutkitaan kaupunginosayhdistysten ja -liikkeiden verkostoitumista eri puolilla Helsinkiä. Työssä selvitetään, miten nämä erilaiset yhteisöt voitaisiin linkittää paremmin toisiinsa ja muihin paikallisiin kaupunginosatoimijoihin, kuten asukkaisiin, yrittäjiin ja muuten alueen kehityksestä kiinnostuneisiin tahoihin. Samalla nostetaan esiin Helsingin eri kaupunginosien asukastoiminnan erilaisia kehityspolkuja ja paikallisten yhteisöjen johtamisen tarinoita.


Isohanni, Tuula: Kokemuksia Arabianrannan taidekoordinoinnista. Teoksessa Järvipetäjä, Milla ja Aura Nikkilä (toim.) Taide rakennushankkeessa. Opas tilaajalle. Turku: Suomen Rakennusmedia Oy. 2012.


Isohanni, Tuula (2012) Wilson meets Wirkkala


Viivi Koljonen: Yhteisöllisyyden ilmentyminen Arabianrannan yhteispihojen taiteessa – Neljä teosta, neljä lähestymistapaa (2012)

Tutkielman aiheena ovat Helsingin Arabianrannan kaupunginosan yhteispihoille sijoittuvat taideteokset ja niissä ilmenevä yhteisöllisyys. Arabianrannassa on noudatettu prosentti taiteeseen -periaatetta, jonka mukaan rakennuskustannuksista 1-2 % on sijoitettava taiteeseen. Hanketta on koordinoinut taidekoordinaattori Tuula Isohanni. Arabianrantaan on suunniteltu lisäksi yhteensä 13 yhteispihaa, jotka perustuvat yhteisomistuksen idealle ja joista huolehtii ulkopuolinen, yhteisesti omistettu palveluyhtiö.Ari Parantainen: Vanha Helsinki – Potentiaalinen helmi keskellä pääkaupunkia?
– Haastattelututkimus Vantaanjoen suun alueen kehittämisesta (2012)

Tutkimuksessa tarkastellaan noin kuusi kilometriä Helsingin keskustasta koilliseen sijaitsevaa Vanhan Helsingin aluetta sen kehittämisen näkökulmasta. Vanha Helsinki sijaitsee Helsingin perustamispaikalla, ja alueella on useita sen kehittämisestä kiinnostuneita toimijoita. Helsingin kaupunki pyrkii kasvattamaan alueen matkailullista vetovoimaa erilaisin toimin, ja vuonna 2012 alueelle tuo lisää huomiota Helsingin muotoilupääkaupunkistatus.


Peipinen, Vesa (2012) Oikeus kaupunkiin! – Oranssi kaupunkiliikkeenä Susanna Snellman: Pelaamalla yhteistoiminnallisuutta – Kansalaisaktivismin nousu Helsingin kaupunginosissa
(2012)

Opinnäytetyön tavoitteena on löytää ja kehittää Helsingin kaupunginosayhdistysten toimintaa uusintavia menetelmiä. Opinnäytetyö pureutuu alueellisen kaupunkikulttuurin kentällä ilmeneviin haasteisiin.Marita Lindqvist, Virve Lönnqvist: Äijäfoto – Miesten kokemuksia toiminnan vetoavuudesta (2012)

Kehittämistyömme tarkoituksena oli luoda miehille suunnattu toiminnallinen valokuvaus-ryhmä Arabian asukastalot ry:n ylläpitämään Kääntöpaikka-nimiseen toimintatilaan. Ryhmän toiminnan haluttiin vetoavan, vahvistavan, tuottavan mielihyvää ja olevan tuotteliasta. Ryhmän toivottiin noudattavan toiminnallista oikeudenmukaisuutta ja jatkavan itseohjautuvana.Aija Korhonen: Alueellisen yrittäjäverkostotapahtumakonseptin kehittäminen : tapaus Arabian alueen yrittäjäaamiaiset
 (2012)

Tämä opinnäytetyö on kartoitus alueellisen yrittäjäverkoston kehittämistyön tueksi. Tapauksena toimi Metropolia Ammattikorkeakoulun Vyyhti-hankkeen ja Arabian alueen kaupunginosayhdistys Artovan yhteistyössä konseptoima aamiaistapaamisperinne Arabian alueen yrittäjien keskuuteen. Tavoitteena työssä oli kartoittaa niitä tekijöitä, joiden avulla aamiaistapaamiskonseptia pitäisi kehittää, jotta siitä tulisi alueellisen yrittäjäverkoston pysyvä ja itseohjautuva käytäntö.


Allianssin Työtä nuorille 2010 -hankkeen loppuraportti (2011)


Isohanni, Tuula: Taiteen merkityksestä asuinalueella, Arabianranta. Teoksessa Ulla-Kirsti Junttila (toim.) Kaupunkimuotoilu. Kaupunkiympäristön suunnittelun kolme vuosikymmentä. Helsinki: Public Design Oy. 2011.


Anna-Maria Vilkunan, Pilvi Kallion ja Tuire Ranta-Meyerin (toim.): Urbaani Luovuus – Rikas kulttuuri, rakas naapuri – yhteisön luomisvoima Arabianrannassa (2011)

Kirja käsittelee kulttuurin roolia aluekehitystyössä. Anna-Maria Vilkunan, Pilvi Kallion ja Tuire Ranta-Meyerin toimittama teos tarkastelee Metropolia Ammattikorkeakoulun mahdollisuuksia olla edistämässä luovuutta ja moniäänisyyttä lähiympäristössään.Aino Maria ja Aliisa Verkasalo: Asukasaktiivien sosiaaliset suhteet Arabianrannan yhteispihakorttelissa
 (2010)

Tutkielma käsittelee asukasaktiivien naapurustosuhteita Arabianrannan yhteispihakorttelissa, jossa on hallintasuhteiltaan erilaisia asuntoja.


Maria Kangasvieri: SUUNNITELMISSA URBAANI UNELMA – Analyysi Helsingin Arabian alueen kehittämisessä kulttuurille annetuista merkityksistä (2010)

Pro Gradu -tutkielma käsittelee kulttuurille annettuja merkityksiä alue- ja kaupunkisuunnittelun näkökulmasta Helsingin Arabian alueen kehittämisessä. Tutkielmassa tarkastellaan kulttuurin välineellistä merkitystä aluekehityksen historiassa kulttuurisen pääoman käsitteen kautta. Tutkielman aineistoa varten on haastateltu Arabian alueella toimivia aktiivisia toimijoita ja päättäjiä, joiden näkökulmia kulttuurin merkityksestä alueen kehityksessä tarkastellaan tutkimuksen empiirisessä osassa. Tutkimus tarkastelee myös Metropolia Ammattikorkeakoulun liikkeelle panemaa hanketta Urbaani luovuus, sekä hankkeen panosta luovien aluekehitysmallien luomisessa.


Isohanni, Tuula (2010) Arabianrannan taide/Kontsen i Arabiastranden/Art in ArabianrantaTaina Mikkola: Näkemyksiä yhteistyöstä ja alueen kehittämisestä yritystoiminnan perspektiivistä – Paikkana Arabianranta.pdf
(2010)Karjalainen, Johanna: Lyhytelokuvakilpailun palvelutarjooman kartoitus ja kehittäminen
(2010)

Tämä opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämishanke, jonka tarkoituksena on kartoittaa lyhytelokuvakilpailun palvelutarjooma ja pyrkiä kehittämään sitä palvelemaan paremmin lyhytelokuvantekijöitä. Kyseessä on tapaustutkimus Artova Film Festivalin lyhytelokuvakilpailusta.


Isohanni, Tuula: Arabianrannan taide. Rakennustaiteen seuran jäsentiedote (2:2009 s.5-35), Helsinki: Rakennustaiteen seura. 2009.Kangasoja, J. & H. Schulman Eds. (2007). Arabianrantaan! Uuden kaupungin maihinnousu.
 Arabianranta-Rethinking Urban Living. City of Helsinki Urban Facts.


Isohanni, Tuula: Mistä tarina uudelle asuinalueelle. Teoksessa: Haapala, Arto ja Kaukio, Virpi (toim.) Ympäristö täynnä tarinoita – Kirjoituksia ympäristön kuvien ja kertomusten kysymyksistä, s. 95-104. Taiteen laitos. 2008.


Isohanni, Tuula (2008) Three steps for integrating art works into a new residential area Arabianranta, Helsinki


Isohanni Tuula: Taide sykkii alueen asukasyhteisölle/Art as a beating heart for the local community. Teoksessa Kangasoja, Jonna ja Harry Schulman: Arabianrantaan! Uuden kaupungin maihinnousu/Arabianranta Rethinking Urban Living. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus. 2007


Mirjami Ingman ja Heidi Lehtineva: Lapsiperheet Arabianrannassa – asukasnäkökulma palveluihin ja yhteisöllisyyteen (2007)


Isohanni, Tuula (2006). Arabia Arabia Taiteellinen toiminta osana asuinalueen suunnittelua, tapaus Arabianranta. Helsinki. Taideteollisen korkeakoulun julkaisu A66


Isohanni, Tuula (2004). Art comes to a new residential area. Ptah architecture design art 2004:1, s. 29-37


Isohanni. Tuula (2003) 2.Raportti Arabianrannan taiteellisesta koordinoinnista, kolmen ensimmäisen vuoden kokemuksia 2000-2002.


Isohanni, Tuula (2002). Helsinki Arabianranta Through layers and data into a place of the arts/ Kerrostumien läpi taiteen paikaksi. Teoksessa: Ylimaula, Anna-Maija (toim.) Urban adventures / Urbaanit elämysten paikat (2002). ISBN 951-558-108-7. Future Home Instituutti, Taideteollinen korkeakoulu, s. 91-135.


Isohanni, Tuula (2002). Helsingin Arabianranta: Taideteokset kertovat paikan tarinoita. Lehdessä: Rakennustaiteen seuran jäsentiedote 1:2002, s.33-41.


Mökkönen, Teemu (2002) HELSINKI – HELSINGFORS Kaupunkiarkeologinen inventointi

Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkiarkeologinen inventointiprojekti.


Isohanni, Tuula (2001). Helsinki, Arabianranta: taiteesta lisäarvoa asuinympäristöön. Lehdessä: RY, Rakennettu Ympäristö 2/2001, s.25-29.


Isohanni, Tuula: Art and Wasteland- Helsinki Arabianranta. Teoksessa Dreaming of the Future, 2001.


Isohanni, Tuula (2001). Helsinki, Arabianranta, Raportti taiteellisesta koordinoinnista. Alkuvaiheen kokemukset 1.6.-31.12.2000


Isohanni Tuula (2000) Väritilasta – väriin tilassa


Tuula Isohanni (2000) Helsinki, Arabianranta: about art and wasteland. Yhteiskuntasuunnittelu vol.38:4, 76–83.


Jos huomaat jonkun tutkimuksen puuttuvan, niin laitathan siitä meille tiedon osoitteeseen kaupunginosayhdistys@gmail.com