Säännöt

834

 

ARABIAN ASUKASTALOT RY:N SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Arabian asukastalot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää alueen asukkaiden yhteistyötä,
aktivoida asukastoimintaa ja lisätä asukkaiden viihtyvyyttä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– organisoi ja järjestää asukastaloilla tapahtuvaa toimintaa Arabian Palvelu Oy:n kanssa
solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti
– harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
– osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksiä, aloitteita ja antaa
lausuntoja
– toimii yhteistyössä muiden yhdistysten, yrittäjien ja kaupungin eri hallintokuntien
kanssa
– vahvistaa, vaalii ja edistää paikallista kulttuuria ja identiteettiä
– edistää asukkaiden omaehtoista harrastustoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
– kerätä jäsenmaksua
– järjestää asianmukaisella luvalla tapahtumia, myyjäisiä ja arpajaisia
– ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia
– omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
– harjoittaa kahvilatoimintaa yhdessä toimipaikassa
– harjoittaa yhdistyslain 5§:n mukaista taloudellista toimintaa.

3 § Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään henkilö, joka asuu tai toimii
Arabianranta–Toukola–Vanhakaupunki-alueella pysyvästi ja hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen. Yhdistyksen yhteisöjäseneksi hyväksytään anomuksesta Arabian Palvelu Oy:n osakasyhteisö eli taloyhtiö, joka on tehnyt Arabian Palvelu Oy:n kanssa
yhteiskerhotilojen käytöstä sopimuksen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset, yhteisö- ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4 § Jäsenmaksu
Yhdistyksen varsinaiset ja kannattajajäsenet ovat velvollisia suorittamaan yhdistykselle jäsenmaksua, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous päättää erikseen kummallekin jäsenryhmälle. Ne varsinaiset jäsenet, jotka ovat Arabian Palveluiden osakasyhtiöiden asukkaita, on vapautettu jäsenmaksusta. Yhteisöjäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa
pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt kaksi vuotta peräkkäin jäsenmaksun maksamatta tai jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6 § Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään
kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Varajäseniä voi olla enintään saman verran kuin
varsinaisia jäseniä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausien
määrää ei ole rajoitettu. Hallituksen toimikausi alkaa syyskokousta seuraavan
tammikuun 1. päivänä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallituksen varsinaisista jäsenistä vähintään puolet tulee valita Arabian Palveluiden
osakasyhtiöiden asukkaiden joukosta. Puheenjohtajan on valittaessa oltava Arabian
Palveluiden osakasyhtiön asukas.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset
ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai muu hallituksen siihen
oikeuttama henkilö yksin.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle viimeistään neljätoista (14)
päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.
Lisäksi kokouksesta on ilmoitettava yhdistyksen ja Arabian Palvelun internet-sivuilla.

10 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous
pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

11 § Päätöksentekojärjestys
Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa puheenjohtajan ääni.
Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Kokouksissa ei voi äänestää valtakirjalla. Yhteisöjäsentä edustaa yhtiön valtuuttama
henkilö. Yhtiömuotoiset jäsenet voivat osallistua yhtiön kokouksiin yhdellä äänellä ja yhdellä valakirjalla.

12 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, edellisen vuoden toimintakertomus ja toiminnantarkastajien/
tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Hyväksytään toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
seuraavalle kalenterivuodelle.
6. Valitaan hallituksen jäsenet joka toinen vuosi
7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi
tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada esityslistalle asian, on se toimitettava
hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Myöhemmin kuin 30 päivää ennen kokousta esitettyjä asioita hallituksen ei tarvitse ottaa kokouksen asialistalle, vaan ne siirtyvät seuraavaan varsinaiseen kokoukseen.

13 § Ylimääräinen kokous
Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

14 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.