Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistyksen säännöt

500

Säännöt rekisteröity 29.3.2017

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys ry, Kultur- och stadsdelsföreningen Arabiastranden Majstad Gammelstaden rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen nimen lyhenne on Artova. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat Arabianranta, Toukola ja Vanhakaupunki.

2§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • Kehittää ja toteuttaa alueen kulttuuritoimintaa
 • Kehittää alueen ihmisten yhteistoimintaa
 • Toimia alueen historiallisesti arvokkaiden rakennusten ja ympäristökokonaisuuksien suojelemiseksi
 • Valvoa alueen asukkaiden yhteisiä ja yleisiä asumiseen, asumiskustannuksiin, palveluihin, vapaa-ajan toimintoihin ja liikennejärjestelyihin liittyviä etuja
 • Edistää asukkaiden etujen mukaisen kulttuuri- liikunta-, asunto- ympäristö- ja aluepolitiikan toteuttamista kaikki alueella esiintyvät asumismuodot huomioon ottaen
 • Edistää alueen toimijoiden toimintamahdollisuuksia ja yhteistoimintaa

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3§ Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • Järjestää kokous-, esitelmä-, keskustelu- ja muita samantapaisia tilaisuuksia
 • Tekee esityksiä viranomaisille sekä muille alueella vaikuttaville yhteisöille tai elimille
 • Voi harjoittaa julkaisu- ja tutkimustoimintaa
 • Voi perustaa keskuuteensa tarpeen mukaan erityisalojen toimintaryhmiä
 • Toimii yhteistyössä kotipaikalla toimivien muiden järjestöjen, oppilaitosten ja yritysten kanssa
 • Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys hakee apurahoja, kerää jäsenmaksuja, voi toimeenpanna keräyksiä, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja tai omistaa kiinteistöjä tai osakkeita

4§ Jäsenistö

Yhdistys voi valita jäsenekseen jokaisen 15 vuotta täyttäneen yhdistyksen toimialueella vakituisesti asuvan tai toimivan henkilön. Yhdistykseen voidaan valita jäseneksi myös oikeuskelpoisia yhteisöjä. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun yhdistyksen tilille. Yhdistys pitää kirjaa jäsenistään suoritettujen jäsenmaksutietojen perusteella Jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti tai jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, voidaan hallituksen esityksestä erottaa jäsenyydestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä.

5§ Jäsenmaksut

Jäsenet suorittavat vuosittain yhdistykselle syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

Hallituksella on oikeus erillisen anomuksen perusteella myöntää yhdistyksen jäsenelle maksuvapautus vuodeksi kerrallaan sosiaalisin perustein.

6§ Hallinto

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, johon kuuluu kuudesta kahdeksaan jäsentä ja vähintään yksi ja korkeintaan kahdeksan varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Muut tarvittavat toimihenkilöt hallitus voi valita joko keskuudestaan tai yhdistyksen muista jäsenistä. Hallitus asettaa avukseen tarpeelliseksi katsomansa määrän toiminta- ja työryhmiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu on esitettävä aina, jos vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Hallituksen kokouksista on sen jäsenille ilmoitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on paikalla. Jos päätöstä tehtäessä äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin ratkaisee arpa. Hallituksen kaikista kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, joka hyväksytään aina seuraavassa hallituksen kokouksessa.

7§ Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat kaksi (2) nimenkirjoitusoikeudellista yhdessä. Nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja työntekijällä.

8 § Tilintarkastus

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit, hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille helmikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajien on maaliskuun 20. päivään mennessä annettava hallitukselle kirjallinen, kevätkokoukselle osoitettu kertomus toiminnastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastamisesta.

9§ Kokoukset

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla niiden ajankohdasta ja paikasta jäsenille sähköpostitse, sekä kaupunginosayhdistyksen nettisivuilla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa puheenjohtajan ääni.

Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat syys- ja kevätkokoukset. Syyskokous pidetään marraskuussa ja kevätkokous pidetään huhtikuun aikana.

Etäosallistuminen

Yhdistyksen kokoukseen ja yhdistyksen hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat
 • Valitaan hallitukseen 6 – 8 varsinaista jäsentä ja vähintään 1 ja korkeintaan 8 varajäsentä kaikki vuodeksi kerrallaan
 • Hyväksytään tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään jäsenmaksun suuruus
 • Valitaan yksi tilin- tai toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varamies tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa
 • Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat sekä ne asiat, jotka yhdistyksen jäsen on esittänyt käsiteltäväksi kirjallisesti lokakuun 15. päivään mennessä

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat
 • Esitetään toimintakertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä
 • Esitetään yhdistyksen tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille ja niistä toimenpiteistä, joihin tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto antaa aihetta
 • Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat sekä ne asiat, jotka yhdistyksen jäsen on esittänyt käsiteltäväksi kirjallisesti helmikuun 15. päivään mennessä

10§ Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muutoksista päättää yhdistyksen kokous. Päätökseen, joka tarkoittaa sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään 2/3 kaikista kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.

11§ Yhdistyksen purkaminen tai lakkauttaminen

Päätökseen äänestyksessä, jolla yhdistys puretaan, vaaditaan vähintään 3/4 kaikista annetuista äänistä kahdessa (2) vähintään kymmenen päivän väliajoin pidettävässä kokouksessa.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

12§ Muuten noudatetaan mitä voimassa oleva yhdistyslaki määrää.

Linkki yhdistyslakiin.