Palveluseteli-kokeilu sosiaalipalvelujen tarjonnassa

297

Helsingin sosiaalivirasto kokeilee palveluseteliä useissa palveluissa. Palveluseteli merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Kokeilut jatkuvat 30.6.2012 asti.

Palveluseteliä kokeillaan:
·         lasten kerhotoiminnassa
·         lapsiperheiden kotipalvelussa
·         vammaispalvelulain mukaisessa henkilökohtaisessa avussa
·         vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa
·         alle 65-vuotiaiden monisairaiden sosiaalihuoltolain mukaisessa palveluasumisessa
·         omaishoitajien lomituksessa
·         vanhusten päivätoiminnassa
·         vanhusten palveluasumisessa (palveluseteli on jo vakinaisessa käytössä)

Miten palveluseteli toimii?

Samalla kun asiakas hakee palvelua, arvioidaan palvelusetelin soveltuvuus asiakkaalle. Jos palveluseteli soveltuu asiakkaalle, sovitaan sen käytöstä asiakkaan palvelu-, hoito- tai kuntoutussuunnitelmassa. Asiakas voi valita itselleen sopivan palveluntuottajan kaupungin hyväksymistä palveluntuottajista. Kaupunki sitoutuu maksamaan ennalta määrätyn summan sovitusta palvelusta.

Palvelusetelin arvo vaihtelee eri palveluissa. Palvelusetelin arvo voi olla kiinteä tai tulosidonnainen. Maksuttomat palvelut säilyvät maksuttomina, jolloin palvelusetelin arvo kattaa palveluntuottajien hyväksymisedellytysten mukaisesti palvelu-, hoito-, tai kuntoutussuunnitelmassa sovitun palvelun. Jos asiakas haluaa ostaa palveluntuottajalta tämän lisäksi muuta palvelu-, hoito- tai kuntoutussuunnitelmaan kuulumatonta ylimääräistä palvelua, asiakas maksaa tämän palvelun itse.

Palveluseteli tuo joustavuutta ja lisää asiakkaan valinnanvapautta. Palveluseteli edellyttää omatoimisuutta ja kykyä huolehtia palvelun hankinnasta. Tarvittaessa palveluseteliä käyttävä asiakas voi pyytää edunvalvojan tai lähiomaisen apua. Sopimus palvelun tuottamisesta ja ajankohdasta tehdään asiakkaan ja palveluntuottajan kesken. Asiakas voi vaihtaa halutessaan palveluntuottajan toiseen kaupungin hyväksymään tuottajaan.

Asiakkaan oikeus palveluihin on samanlainen riippumatta palvelun tuottamistavasta. Jos asiakas ei halua käyttää palveluseteliä, kaupunki järjestää hänelle palvelun muulla tavoin. Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta palvelusetelillä tuotettuun palveluun. Palvelusetelillä annettava palvelu on laadultaan kunnan oman palvelutuotannon tasoista. Palveluntuottajien hyväksymiskriteerit ovat lakisääteisiä ja sekä kunta- että palvelukohtaisia. Kaupunki valvoo hyväksymiensä palveluntuottajien toimintaa.

Lisätietoja medialle:

johtava kehittämiskonsultti Timo Hakala puh. 09 310 62404, timo.hakala@hel.fi

www.hel.fi/hki/sosv/fi/palveluseteli

************************

Helsingfors stads socialverk informerar 19.9.2011

Servicesedlar utökar utbudet av socialservice för helsingforsbor

Helsingfors stads socialverk har påbörjat försök med servicesedlar inom flera tjänster. Bruket av servicesedlar innebär ett nytt sätt att organisera och ta emot stadens tjänster. Försöken pågår till 30.6.2012.

Piloteringen av servicesedeln pågår inom följande tjänster:
·         klubbverksamhet för barn (finsk verksamhet)
·         hemservice för barnfamiljer
·         personlig assistans enligt handikappservicelagen
·         serviceboende enligt handikappservicelagen
·         serviceboende enligt socialvårdslagen för personer under 65 år med många sjukdomar
·         avlastning för närståendevårdare
·         dagverksamhet för äldre
·         serviceboende för äldre (servicesedeln är redan i permanent bruk)

Hur fungerar en servicesedel?

Servicesedelns lämplighet för klienten bedöms då klienten anhåller om service. Om servicesedeln lämpar sig för klienten, antecknas bruket av servicesedel i klientens service-, vård- eller rehabiliteringsplan. Klienten väljer själv en lämplig serviceproducent bland de producenter som staden godkänt. Staden förbinder sig att betala en viss summa av den överenskomna tjänsten.

Servicesedelns värde varierar enligt servicen. Värdet kan vara ett fastslaget belopp eller inkomstbundet. Avgiftsfria tjänster förblir avgiftsfria och servicesedelns värde täcker de tjänster som man kommit överens om i service-, vård- eller rehabiliteringsplanen. Om klienten vill köpa extra tjänster som inte ingår i service-, vård- eller rehabiliteringsplanen, betalar klienten själv för dem.

Servicesedeln ger flexibilitet och ökar klientens valmöjligheter. Ibruktagandet av servicesedeln förutsätter att klienten tar initiativ och har förmåga att själv anskaffa tjänsten. Vid behov kan en klient som använder servicesedel begära hjälp av en anhörig eller en intressebevakare. Klienten och serviceproducenten ingår ett avtal om servicens innehåll och tidpunkt. Vid behov kan klienten byta serviceproducent till en annan producent som staden godkänt.

Klienten har samma rätt till service oberoende av hur den produceras. Om klienten inte vill ha en servicesedel, producerar staden servicen på ett annat sätt. Klienten har inte en ovillkorlig rätt till en service som produceras med servicesedel. De tjänster som produceras med servicesedel är till sin kvalitet av samma nivå som stadens egna tjänster. Kriterierna för godkännande av serviceproducenter är lagstadgade och kommunvisa samt olika för varje serviceform. Staden övervakar verksamheten av de serviceproducenter den godkänt.

Ytterligare information till medier:
Svensk socialservice
Enheten för barn- och familjearbete: enhetschef Auli Lindroos tel. 09 310 44905
Enheten för vuxenarbete: ledande socialarbetare Katarina Beijar tel. 09 310 44968
Enheten för äldreomsorg: ledande socialarbetare Pia-Maria Grönqvist tel. 09 310 44801

Mervi Kopomaa-Weymarn
tiedottaja
Helsingin sosiaalivirasto
Viestintä ja neuvonta
puh. (09) 310 43360
www.hel.fi/sosv