Mielipidekysely alueesta ja asukasosallistumisesta

352

Artovassa toteutettu kysely kokosi mielipiteitä alueesta ja asukasosallistumisesta.

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka toteutti huhti–toukokuussa 2009 asukaskyselyn, jossa kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä Arabianranta–Toukola–Vanhakaupunki-alueen nykytilasta ja mielipiteitä paikallistoimintaan osallistumisesta. Kyselyyn vastasi yhteensä 91 henkilöä. Kaikki kyselyn tulokset löytyy osoitteesta www.artova.fi/caddies/asukaskysely. Mukana ovat myös Kannelmäen ja Pohjois-Haagan alueilla toteutettujen vastaavien asukaskyselyjen tulokset.

Kyselyn perusteella Artovan alueen asukkaat vaikuttavat olevan kiinnostuneita asuinalueestaan. Selkeä enemmistö vastanneista oli ainakin osittain sitä mieltä, että asuinalueen kehittämiseen osallistuminen on tärkeää. Lähes puolet vastaajista osallistuikin paikallisen yhdistyksen, järjestön, seuran, kerhon, tms. yhteisön toimintaan. Tärkeimpänä tietolähteenään asuinaluetta koskevissa asioissa vastaajat pitivät Artovassa kaupunginosan kotisivuja.

Suurin osa Artovassa vastanneista oli osallistunut paikallisiin tapahtumiin asuinalueellaan viimeisen vuoden aikana vähintään kerran. Suurimmat syyt alueen tapahtumiin osallistumiselle olivat halu tukea paikallisia toimijoita vierailemalla paikallisissa tapahtumissa ja mielenkiinto pysyä ajan tasalla alueen tulevaisuuden suunnitelmista. Suurin syy siihen, etteivät vastaajat osallistuneet paikallisiin tapahtumiin, oli ajan puute.

Todella moni Artovan vastaajista oli sitä mieltä, että alue on ainakin jokseenkin viihtyisä. Viiden vuoden päähän vuoteen 2014 visioitaessa sama osuus vastaajista uskoi alueen säilyvän ainakin jossain määrin viihtyisänä. Kaupallisten palvelujen määrän arvioitiin lisääntyvän. Myös liikenteen ja melun määrän arvioitiin kasvavan. Suurin osa vastaajista oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että luovuus on alueen tärkeä voimavara, ja lähes yhtä moni arvioi luovuuden säilyvän tärkeänä voimavarana myös vuonna 2014. Vastaajista suurin osa oli ainakin osittain sitä mieltä, että tulee asumaan asuinalueella yhä viiden vuoden päästä.

Kysely on osa kansainvälistä, EU:n rahoittamaa CADDIES-projektia, jossa visioidaan asuinalueiden tulevaisuutta yhteisvoimin asukkaiden ja paikallisten toimijoiden kanssa. Hankkeen kohdealueita Helsingissä ovat Arabianranta–Toukola–Vanhakaupunki, Kannelmäki sekä Pohjois-Haaga. Projekti kestää vuoden 2011 loppuun saakka.

Kesän jälkeen projekti jatkuu Arabianrannan kirjastossa ti 1.9. klo 18.00 alkaen pidettävässä tapahtumassa, jossa kerätään mielipiteitä alueen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Kaikki kiinnostuneet ovat kirjastotapahtumaan tervetulleita!

Lisätietoa projektista tai kyselystä:

projektityöntekijä Terhi Vilkman, Helka ry

terhi.vilkman@helka.net, 09 641 045

 


 

ASUINALUEENI ON TURVALLINEN
2009 (n=91) 2014 (n=87)
Täysin eri mieltä 0.0 % 0.0 %
Osittain eri mieltä 6.6 % 11.5 %
Ei samaa eikä eri mieltä 2.2 % 9.2 %
Osittain samaa mieltä 45.1 % 50.6 %
Täysin samaa mieltä 46.2 % 28.7

ASUINALUEENI ON VIIHTYISÄ
2009 (n=91) 2014 (n=88)
Täysin eri mieltä 0.0 % 0.00%
Osittain eri mieltä 3.3 % 5.68%
Ei samaa eikä eri mieltä 3.3 % 1.14%
Osittain samaa mieltä 38.5 % 51.14%
Täysin samaa mieltä 54.9 % 42.05%

ASUINALUEELLANI ON LIIKAA LIIKENNETTÄ JA MELUA
2009 (n=91) 2014 (n=88)
Täysin eri mieltä 20.9 % 10.23%
Osittain eri mieltä 33.0 % 27.27%
Ei samaa eikä eri mieltä 12.1 % 12.50%
Osittain samaa mieltä 26.4 % 35.23%
Täysin samaa mieltä 7.7 % 14.77%

ASUINALUEELLANI ON RIITTÄVÄT KAUPALLISET PALVELUT
2009 (n=91) 2014 (n=88)
Täysin eri mieltä 8.8 % 2.27%
Osittain eri mieltä 35.2 % 12.50%
Ei samaa eikä eri mieltä 3.3 % 14.77%
Osittain samaa mieltä 31.9 % 43.18%
Täysin samaa mieltä 20.9 % 27.27%

ASUINALUEELLANI ON SOPIVA MÄÄRÄ ASUKKAIT A
2009 (n=90) 2014 (n=89)
Täysin eri mieltä 2.22% 5.62%
Osittain eri mieltä 11.11% 17.98%
Ei samaa eikä eri mieltä 23.33% 17.98%
Osittain samaa mieltä 32.22% 40.45%
Täysin samaa mieltä 31.11% 17.98%

ASUINALUEENI ASUKKAIDEN VÄLILLÄ VALLITSEE
YHTEENKUULUVUUDEN TUNNE
2009 (n=91) 2014 (n=88)
Täysin eri mieltä 5.49% 4.55%
Osittain eri mieltä 21.98% 17.05%
Ei samaa eikä eri mieltä 34.07% 38.64%
Osittain samaa mieltä 32.97% 29.55%
Täysin samaa mieltä 5.49% 10.23%

ASUINALUEELLANI ON MONIPUOLINEN KULTTUURIELÄMÄ
2009 (n=90) 2014 (n=89)
Täysin eri mieltä 0.0 % 1.12%
Osittain eri mieltä 21.1 % 7.87%
Ei samaa eikä eri mieltä 22.2 % 24.72%
Osittain samaa mieltä 44.4 % 47.19%
Täysin samaa mieltä 12.2 % 19.10%

LUOVUUS ON ASUINALUEELLANI TÄRKEÄ VOIMAVARA
2009 (n=89) 2014 (n=88)
Täysin eri mieltä 2.25% 2.27%
Osittain eri mieltä 7.87% 4.55%
Ei samaa eikä eri mieltä 16.85% 23.86%
Osittain samaa mieltä 33.71% 35.23%
Täysin samaa mieltä 39.33% 34.09%