Helsingin päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely

243

Kunnallisessa päivähoidossa, esiopetuksessa ja kerhotoiminnassa mukana olevien lasten vanhemmille järjestetään marras-joulukuun vaihteessa asiakastyytyväisyyskysely. Kyselyllä kartoitetaan lasten viihtymiseen, turvallisuuteen ja toiminnan laatuun liittyviä kysymyksiä.
Kyselyyn voi vastata internetissä osoitteessa www.hel.fi/paivahoito  10.12.2010 asti. Kyselyyn voi osallistua myös paperilomakkeella, joita saa hoitopaikoista.
Vuonna 2008 Helsinki oli mukana pääkaupunkiseudun päivähoidon yhteisessä asiakastyytyväisyyskyselyssä. Vuoden 2010 aikana lasten päivähoidossa on koottu myös jatkuvaa palautetta kaikilta päivähoidossa aloittaneiden lasten vanhemmilta.

Kaikesta asiakaspalautteesta saatavaa tietoa käytetään päivähoidon toiminnan kehittämiseen.

**
Ruotsinkielinen lasten päivähoito siirtyy opetusvirastoon 1.1.2011 alkaen

Helsingin ruotsinkielinen päivähoito siirtyy sosiaalivirastosta osaksi opetusviraston toimintaa vuoden 2011 alusta.

Ruotsinkielinen lasten päivähoito ja ruotsinkielinen yleissivistävä koulutus muodostavat opetusvirastossa uuden osastotasoisen yksikön ”Ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinja”. Päivähoidon lisäksi koulutuslinjaan kuuluvat ruotsinkieliset peruskoulut ja lukiot.

Kyseessä on hallinnollinen muutos, jonka tavoitteena on muodostaa jatkumo varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen. Päivähoito ja varhaiskasvatus ovat osa kasvatusjärjestelmää, jonka tarkoituksena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Muutoksen tavoitteena on myös vahvistaa ruotsinkielisten palvelujen hallintoa ja organisoida toiminnan johtaminen, suunnittelu, toteutus ja arviointi joustavasti ja tehokkaasti lapsiperheiden tarpeita ajatellen. Uudistuksen myötä noin 350 henkilöä siirtyy sosiaalivirastosta opetustoimen palvelukseen.

Siirto ei vaikuta ruotsinkielisen päivähoidon palveluihin. Päivähoidon toimipisteet ja niiden yhteystiedot säilyvät ennallaan. Kaupungin ruotsinkielisiä päiväkoteja on 32, ryhmäperhepäiväkoteja 12 ja kaupunki ostaa tällä hetkellä palveluja 12 ostopalvelupäiväkodilta. Lisäksi kaupunki valvoo neljän yksityisen ruotsinkielisen päiväkodin toimintaa.

Lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki säilyvät ennallaan. Tukia haetaan Kansaneläkelaitokselta.

Till medier

Den gemensamma administrationen gällande den svenska barndagvården och utbildningen från och med den 1.1.2011

Helsingfors svenska barndagvård överförs från början av 2011 från socialverket till utbildningsverkets verksamhet.

Den svenska dagvården kommer tillsammans med den svenska grundläggande utbildningen att bilda en ny enhet ”Linjen för svensk dagvård och utbildning”. Linjen kommer att omfatta dagvård, grundskolor och gymnasier.

Omorganiseringen är administrativ och målet är att skapa en naturlig kontinuitet mellan småbarnsfostran och den grundläggande utbildningen. Syftet är att främja helhetssynen på barnets vård, tillväxt och inlärning i olika åldrar.

Med omorganiseringen strävar man till att förstärka förvaltningen för svensk service samt organisera ledarskapet, planeringen, förverkligandet och bedömningen av verksamheten flexibelt och effektivt med tanke på barnfamiljernas behov. Sammanlagt kommer omkring 350 personer att överföras från socialverket i utbildningsväsendets tjänst.

Omorganiseringen inverkar inte på den svenska dagvårdsservicen. Dagvårdsenheterna och deras kontaktuppgifter förblir de samma. Helsingfors stad driver 32 svenska daghem och 12 svenska gruppfamiljedaghem och köper dessutom svenska dagvårdstjänster av 12 köpservicedaghem. Ytterligare övervakar staden fyra privata daghemsverksamhet.

Hemvårdsstödet och privatvårdsstödet för barn förblir oförändrade. Familjen ansöker om stöden vid FPA.

Helsingin kaupunki keskittää A-klinikkapalvelut omiin yksiköihinsä

A-klinikkasäätiön Kettutien A-poliklinikan palvelut nykyisessä muodossa helsinkiläisille loppuvat 30.6.2011 mennessä. Helsinkiläiset ohjataan kaupungin omiin A-klinikkapalveluihin, joita tarjoavat Itäinen, Eteläinen, Läntinen ja Pohjoinen A-klinikka. A-klinikat antavat entiseen tapaan kuntouttavaa päihdehoitoa, korvaushoitoa sekä vaativaa lääke- ja huumevieroitusta.

Kettutien A-poliklinikalla hoitosuhteessa olevien asiakkaiden hoitosuhteiden siirtäminen toteutetaan yhteistyössä asiakkaiden, Helsingin kaupungin A-klinikoiden ja muiden yhteistyöverkostojen kanssa. Siirtymävaiheessa Kettutien A-poliklinikalle ei enää oteta uusia terapia-asiakkaita, mutta akuuteissa kriisitilanteissa Kettutien A-poliklinikalla voi edelleen asioida. Hoitosuhteessa olevien asiakkaiden palvelut turvataan.

Muutoksen myötä A-klinikkasäätiö linjaa Kettutien A-poliklinikan toimintaa uudelleen. Kettutie kehittää toimintaansa päihdepalvelujen tuottajana ja suuntautuu erityispoliklinikaksi. Toiminnan tavoitteena tulevaisuudessa on hyödyntää yksikön yli 20-vuotista kokemusta päihdelääketieteen ja riippuvuusongelmien hoitoon erikoistuneena terveydenhuollon avohoitoyksikkönä. Näitä ovat mm. katkaisu- ja vieroitushoidot sekä korvaushoito. Lisäksi yksikkö tuottaa koulutus-, konsultaatio- ja työnohjauspalveluja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä päihdealan työntekijöille. Kettutien A-poliklinikan palvelut on tarkoitettu pääkaupunkiseudun lisäksi myös muiden kuntien päihdehuollon tarpeisiin.

**
Alkoholiavokatkaisuhoito siirtyy A-klinikoilta terveysasemille vuoden 2011 alusta

Alkoholiavokatkaisuhoitoa on Helsingissä annettu sekä A-klinikoilla että terveysasemilla. Vuoden 2011 alusta potilaat voivat hakeutua omalle terveysasemalleen, kun tarvitsevat apua alkoholin käyttönsä katkaisemiseen. Avokatkaisuhoitoa annetaan terveysasemilla arkisin. Paras aika hakeutua alkoholiavokatkaisuhoidon arvioon on aamuisin klo 9-11.

Alkoholiavokatkaisuhoidon siirtäminen terveysasemille liittyy Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymänä – hankkeeseen. Sen tavoitteena on madaltaa kynnystä mielenterveys- ja päihdepalveluihin hakeutumiseen ja tarjota niitä yhden oven periaatteella. Hanke on osa Etelä-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen Mielen avain – kehittämishanketta.

tiedotusterveisin,
Mervi Kopomaa-Weymarn
tiedottaja
Helsingin sosiaalivirasto
Viestintä ja neuvonta
puh. (09) 310 43360
www.hel.fi/sosv