Artovassa toteutettu kysely kokosi asukkaiden mielipiteitä alueesta ja asukasosallistumisesta!

317

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka toteutti huhti-toukokuussa 2009 asukaskyselyn, jossa kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -alueen nykytilasta ja mielipiteitä paikallistoimintaan osallistumisesta. Kyselyyn vastasi Artovassa joko Internet-pohjaisella lomakkeella tai paperilomakkeella Arabianrannan kirjastossa yhteensä 91 henkilöä. Katso kyselyn kaikki tulokset tästä. Koosteessa ovat mukana myös Kannelmäen ja Pohjois-Haagan alueilla toteutettujen vastaavien asukaskyselyjen tulokset. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Kyselyn perusteella Artovan alueen asukkaat vaikuttavat olevan kiinnostuneita asuinalueestaan. Selkeä enemmistö vastanneista (89%) oli ainakin osittain sitä mieltä, että asuinalueen kehittämiseen osallistuminen on tärkeää. Lähes puolet vastaajista (43%) osallistuikin paikallisen yhdistyksen, järjestön, seuran, kerhon, tms. yhteisön toimintaan. Tärkeimpänä tietolähteenään asuinaluetta koskevissa asioissa vastaajat pitivät Artovassa kaupunginosan kotisivuja (60%).

Suurin osa Artovassa vastanneista (77%) oli osallistunut paikallisiin tapahtumiin asuinalueellaan viimeisen vuoden aikana vähintään kerran. Suurimmat syyt alueen tapahtumiin osallistumiselle olivat halu tukea paikallisia toimijoita vierailemalla paikallisissa tapahtumissa (63%) ja mielenkiinto pysyä ajan tasalla alueen tulevaisuuden suunnitelmista (60%). Suurin syy siihen, etteivät vastaajat osallistuneet paikallisiin tapahtumiin, oli ajan puute (34%).

Todella moni Artovan vastaajista (93%) oli sitä mieltä, että alue on ainakin jokseenkin viihtyisä. Viiden vuoden päähän vuoteen 2014 visioitaessa sama osuus vastaajista uskoi alueen säilyvän ainakin jossain määrin viihtyisänä (93%). Kaupallisten palvelujen määrän arvioitiin lisääntyvän, tällä hetkellä 53% piti kaupallisten palvelujen määrää ainakin jokseenkin riittävänä, viiden vuoden päähän visioidessa vastaava osuus oli 70%. Myös liikenteen ja melun määrän arvioitiin kasvavan, tällä hetkellä 34% koki, että alueella on ainakin jossain määrin liikaa liikennettä melua, kun taas vuoteen 2014 visioitaessa vastaava lukema oli 50%. Suurin osa vastaajista (73%) piti luovuutta ainakin jossain määrin alueen tärkeänä voimavarana, lähes yhtä moni (69%) arvioi luovuuden myös säilyvän tärkeänä voimavarana myös vuonna 2014. Vastaajista suurin osa (74%) oli ainakin osittain sitä mieltä, että tulee asumaan asuinalueella yhä viiden vuoden päästä.

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin viisi kahden lipun pakettia elokuvalippuja. Voittajat olivat: Mirja Kekki (Pohjois-Haaga), Leila Lindell (Kannelmäki), Matti Luomala (Pohjois-Haaga), Maaret Sihvonen (Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki) ja Jarno Tuisku (Kannelmäki). Onnea voittajille!

Kysely on osa kansainvälistä, EU:n rahoittamaa CADDIES-projektia, jossa visioidaan asuinalueiden tulevaisuutta yhteisvoimin asukkaiden ja paikallisten toimijoiden kanssa. Hankkeen kohdealueita Helsingissä ovat Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki, Kannelmäki sekä Pohjois-Haaga. Projekti kestää vuoden 2011 loppuun saakka.

Kesän jälkeen projekti jatkuu Arabianrannan kirjastossa ti 1.9. klo 18.00 alkaen pidettävässä tapahtumassa, jossa kerätään mielipiteitä alueen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Kaikki kiinnostuneet ovat kirjastotapahtumaan tervetulleita!

Lisätietoa projektista tai kyselystä:
projektityöntekijä Terhi Vilkman, Helka ry
terhi.vilkman@helka.net, 09 641 045
(lomalla 13.7.-4.8.)