Artova kannanotto yleiskaavaan 11.3.2014

397

1) Poikittaisliikenteen kehittäminen.

Artova katsoo, että joukkoliikenteeseen nojaavien ja toimivien poikittaisyhteyksien kehittäminen on keskeistä kaikkien kaupunkilaisten arjen sujuvuuden ja kaupungin kehittämisen näkökulmasta. Artovan alueella ja lähialueilla asuvien kymmenien tuhansien asukkaiden (mm. Viikki, Kalasatama, Hermanni) näkökulmasta olisi erityisen keskeistä saada aikaan suora ja nopea joukkoliikenneyhteys Pasilaan. Samalla Artova kannattaa pyöräilyverkoston kehittämistä.

2) Bulevardisointi ja tiivistäminen.

Artova kannattaa uudessa yleiskaavassa visioitua sisääntuloväylien bulevardisointia ja siihen liittyvää sekä rakentamisen laadukasta tiivistämistä että julkisen liikenteen kasvavaa merkitystä. Artovan alueella bulevardisointi koskettaa erityisesti Kustaa Vaasantietä, Lahdenväylää ja niiden ympäristöä. Artova ehdottaa, että bulevardisointia olisi mahdollista tutkia koeluontoisesti bulevardisoimalla Kustaa Vaasantien alue jo lähivuosina. Bulevardisointisuunnitelmien ja niihin liittyvien liikennejärjestelmätason muutosten yhteydessä Artova toivoo huomioitavan, ettei suunnitteluratkaisuista seuraisi kasvavaa läpiajoliikennettä Hämeentien loppupäähän.

 3) Kantakaupungin laajentaminen ja alueiden sisäisen monimuotoisuuden turvaaminen.

Artova kannattaa kantakaupunkimaisen, tiiviin ja toiminnoiltaan sekoittuneen rakentamisen vaalimista nykyisen kantakaupungin rajoilla. Artovan alueella tämä tarkoittaa erityisesti alueen kulttuuritoimintojen, virkistysalueiden ja -palveluiden sekä asuin- ja toimitilakäytön säilyttämistä ja tukemista, jotta alueesta ei kehity nukkumalähiötä.

 4) Kaupungin merellisyyden tukeminen.

Artova näkee, että Helsingin merellisyys on yksi kaupungin keskeisiä vahvuuksia, jota voisi kehittää luontevasti eteenpäin sekä kaupunkilaisten että matkailijoiden palvelemiseksi. Keskeisiä merellisyyden tukemisen elementtejä ovat ainakin vesiliikenteen kehittäminen, rantojen käytettävyyden korostaminen ja saariympäristön saavutettavuuden parantaminen myös sille suurelle enemmistölle, jolla ei ole mahdollisuutta oman veneen käyttöön. Artovan alueella merellisyyden tukeminen voisi keskeisesti tarkoittaa vesiliikennöinnin aloittamista (vesibussit) sekä esimerkiksi kajakkimelontatoiminnan tms. julkisen virkistystoiminnan kehittäminen Artovan alueella.

 5) Kaupunkiluonnon ja virkistysalueiden kehittäminen.

Artova katsoo, että tiivistyvän kaupungin rinnalla on kiinnitettävä erityistä huomiota luontoalueiden ja virkistysalueiden riittävyyteen, laatuun ja tarkoituksenmukaisuuteen sekä luontoarvojen että kaupunkilaisten virkistystarpeiden näkökulmasta. Artovan alueella tämä tarkoittaa erityisesti Vanhankaupunginlahden luontoarvojen säilymisestä huolehtimista ja samanaikaista luontoalueiden virkistyskäytön kehittämistä. Vanhankaupunginlahden alueelle olisi esimerkiksi mahdollista perustaa linnuston tarkkailuun ja suojeluun kannustava pieni luontokeskus esimerkiksi Tekniikan museon yhteyteen.